OFICIÁLNE PROPOZÍCIE TOUR DE PREŠOV 2018

TOUR DE PREŠOV 2018

ARK – Agentúra Rozvoja Kultúry n.o. a mesto Prešov

usporiadajú 4. ročník cyklistických pretekov jednotlivcov.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA :

Dátum a miesto: 8. júl 2018, Hlavná ulica mesta Prešov

Riaditeľ pretekov: Bc. Matúš GOGA – 0911 512 413 – goga@arkno.sk,

Tajomník pretekov: Mgr. art. Martin MARTONmarton@arkno.sk,

Zdravotná služba: Rayman Rescue – Záchranná služba

Hlavný rozhodca: Ing. Zuzana SUBOVITSOVÁ

TECHNICKÉ USTANOVENIA :

Prihlášky:

prostredníctvom registračného formulára do 2.7.2018 na oficiálnej web stránke podujatia www.tourdepresov.sk alebo na oficiálnu e-mailovú adresu podujatia info@tourdepresov.sk,
– v deň pretekov 8.7.2018, od 8:00 do 9:45, v stánku s označením „REGISTRÁCIA“.

Kancelária pretekov:

Stánok s označením „REGISTRÁCIA“, Hlavná ulica mesta Prešov.

Prezentácia / Registrácia:

8.7.2018, od 8:00 do 9:45, v mieste štartu a cieľa, tj. Hlavná ulica mesta Prešov,

PREZENTÁCIA : pre pretekárov, ktorí uhradili štartovné vopred na účet, stánok s označením „PREZENTÁCIA“,
REGISTRÁCIA : pre pretekárov, ktorí štartovné uhradia na mieste v hotovosti, stánok s označením “REGISTRÁCIA”.

Limit účastníkov:

200 pretekárov.

Odkaz: 

Trať pretekov: trať pretekov bude zverejnená v mesiaci marec, 20108.

Dopravné situácie: dopravné situácie budú zverejnené v mesiaci marec, 2018.

 

Dĺžka okruhu:  dĺžka okruhu bude zverejnená v mesiaci marec, 2018.

Štartujú: všetci pretekári, ktorí pri registrácii dostali štartovné číslo a zaplatili za neho.

Účasť na pretekoch: dobrý zdravotný stav a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár pri online registrácii alebo svojim podpisom do registračnej listiny.

Kategórie:

15 – 16 rokov,
17 – 18 rokov,
19 – 23 rokov,
A
24 – 29 rokov,
B 30 – 39 rokov,
C 40 – 49 rokov,
D 50 – 59 rokov,
E 60 – viac rokov,
F ženy.

Čas štartu:

Slávnostný štart pretekov 8.7.2018 o 10:30.

Štartovné:

Úhrada štartovného je rozdelená do troch kôl registrácie :

– uhradené vopred na číslo účtu IBAN: SK5309000000005070000578, SWIFT kód BIC: GIBASKBX, poznámka: meno a priezvisko,

I. KOLO REGISTRÁCIE : do 31.12.2017 – suma: 10,- EUR
II. KOLO REGISTRÁCIE : od 1.1.2018, do 2.7.2018 – suma: 15,- EUR

POZNÁMKA : zrýchlená prezentácia v deň pretekov 8.7.2018 na mieste tj. Hlavná ulica mesta Prešov, stánok s označením „PREZENTÁCIA“,

– III. KOLO REGISTRÁCIE : platba v hotovosti, v deň pretekov 8.7.2018, suma: 19,- EUR
POZNÁMKA : kompletná registrácia na mieste tj. Hlavná ulica mesta Prešov, stánok s označením „REGISTRÁCIA“, za predpokladu, že nebude prekročený limit 200 pretekárov!

Vyhodnotenie a ceny:

V mieste štartu a cieľa pretekov, tj. Hlavná ulica mesta Prešov, ceny podľa zvyklostí a vecné ceny od partnerov podujatia.

Horské a rýchlostné prémie:

 •   Horská prémia : miesto horskej prémie bude zverejnené v mesiaci marec, 2018.
 •   Rýchlostná prémia : miesto rýchlostnej prémie bude zverejnené v mesiaci marec, 2018.

Prémie budú označené 1km, 500m, 200m a cieľovou čiarou.

Občerstvenie: miesto občerstvenia bude zverejnené v mesiaci marec, 2018.

Záverečné ustanovenia:

 • podľa pravidiel SZC vonku,
 • podľa pravidiel cestnej cyklistiky,
 • usmernení rozhodcov a organizátora pretekov,
 • preteká sa podľa tohto rozpisu,
 • okrem cieľovej rovinky, kde je uzavretá trať sa preteká podľa pravidiel cestnej premávky,
 • preteky až na regulované výnimky sa konajú za otvorenej cestnej premávky,
 • križovatky budú zabezpečené organizátormi a štátnou políciu od prejazdu prvého pretekára do prejazdu posledného pretekára, avšak najviac 60 minút od prejazdu prvého pretekára preto vyzývame na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zvýšenú opatrnosť pre pretekárov jazdiacich so stratou väčšou ako jedna hodina na čelo pretekov,
 • usporiadateľ neručí za škody vzniknuté pretekárom, alebo sprievodu, ani nimi spôsobené,
 • každý pretekár, účastník pretekov a konvoja zodpovedá za škody ním spôsobené a zúčastňuje sa pretekov na vlastné riziko,
 • každý pretekár a člen sprievodu zodpovedá za škody ním spôsobené sebe, alebo iným,
 • ochranná prilba je povinná pre každého pretekára počas celých pretekov,
 • každý účastník pretekov registrovaním prostredníctvom online formulára prehlasuje svoj dobrý zdravotný stav a vyjadruje plný súhlas so záverečnými ustanoveniami,
 • pretekov sa môžu zúčastniť súťažiaci len na bicykloch poháňaných výlučne ľudskou silou bez pomocných motorov a mechanizmov,
 • každý pretekár, člen sprievodu a divák sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť,
 • usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto rozpisu, či zrušenie pretekov v prípade nepredvídaných udalostí.

 

V Prešove, dňa 18.12.2017

Bc. Matúš GOGA
riaditeľ pretekov

Ing. Zuzana SUBOVITSOVÁ
hlavný rozhodca

 

► OFICIÁLNE PROPOZÍCIE TOUR DE PREŠOV 2017

OFICIÁLNE PROPOZÍCIE TOUR DE PREŠOV 2016

OFICIÁLNE PROPOZÍCIE TOUR DE PREŠOV 2015