OFICIÁLNE PROPOZÍCIE TOUR DE PREŠOV 2018

TOUR DE PREŠOV 2018

4. ročník medzinárodných cyklistických pretekov.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA :

Dátum a miesto: 8. júl 2018, Hlavná ulica mesta Prešov

Riaditeľ pretekov: Bc. Matúš GOGA –0911 512 413

Zdravotná služba: Rayman Rescue – Záchranná služba

Hlavný rozhodca: Ing. Zuzana SUBOVITSOVÁ

TECHNICKÉ USTANOVENIA :

Prihlášky:

– prostredníctvom registračného formulára do 1.11.2017 do 2.7.2018 na oficiálnej web stránke podujatia www.tourdepresov.sk alebo na oficiálnu e-mailovú adresu podujatia info@tourdepresov.sk,
– v deň pretekov 8.7.2018, v stánku s označením „REGISTRÁCIA“.

Kancelária pretekov:

Stánok s označením „REGISTRÁCIA“, Hlavná ulica mesta Prešov.

Prezentácia / Registrácia:

8.7.2018, od 8:00 do 9:45, v mieste štartu a cieľa, tj. Hlavná ulica mesta Prešov.

PREZENTÁCIA : pre pretekárov, ktorí uhradili štartovné vopred na účet, stánok s označením „PREZENTÁCIA“,
REGISTRÁCIA : pre pretekárov, ktorí štartovné uhradia na mieste v hotovosti, stánok s označením „REGISTRÁCIA“.

Limit účastníkov: 

200 pretekárov.

Odkaz: GPX, MAPA.

Trať pretekov: Prešov, Haniska, Kendice, Drienovská Nová Ves, Ličartovce, Lemešany, Janovík, Bretejovce, Budimír, Vajkovce, Kráľovce, Ploské, Nová Polhora, Šariššské Bohdanovce, Varhaňovce, Bunetice, Kecerovce, Opiná, Červenica, Zlatá Baňa, Kokošovce, Abranovce, Žehňa, Žehňa časť Dúbrava, Drienov, Petrovany, Prešov.

Dopravné situácie: 


Dĺžka okruhu: 
 101,8 kilometrov / 1,387 v.m.

Štartujú: všetci pretekári, ktorí pri registrácii dostali štartovné číslo a zaplatili za neho.

Účasť na pretekoch:  dobrý zdravotný stav a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár pri online registrácii alebo svojim podpisom do registračnej listiny.

Kategórie:

15 – 16 rokov,
17 – 18 rokov,
19 – 23 rokov,
A
24 – 29 rokov,
B 30 – 39 rokov,
C 40 – 49 rokov,
D 50 – 59 rokov,
E 60 – viac rokov,
F ženy.

Čas štartu:

Slávnostný štart pretekov 8.7.2018 o 10:30.

Štartovné:

Úhrada štartovného je rozdelená do troch kôl registrácie :

– uhradené vopred na číslo účtu IBAN: SK5309000000005070000578, SWIFT kód BIC: GIBASKBX, poznámka: meno a priezvisko,

I. KOLO REGISTRÁCIE : do 31.12.2017 – suma: -10,- EUR
II. KOLO REGISTRÁCIE : od 1.1.2018, do 2.7.2018 – suma: -15,- EUR

POZNÁMKA : zrýchlená prezentácia v deň pretekov 8.7.2018 na mieste tj. Hlavná ulica mesta Prešov, stánok s označením „PREZENTÁCIA“,

– platba v hotovosti, v deň pretekov 8.7.2018, suma: -19,- EUR
POZNÁMKA : kompletná registrácia na mieste tj. Hlavná ulica mesta Prešov, stánok s označením „REGISTRÁCIA“, za predpokladu, že nebude prekročený limit 200 pretekárov!

Vyhodnotenie a ceny:

V mieste štartu a cieľa pretekov, tj. Hlavná ulica mesta Prešov, ceny podľa zvyklostí a vecné ceny od partnerov podujatia.

Horské a rýchlostné prémie:

Občerstvenie: 

 • 54 kilometer, v obci Červenica (voda)
 • 72 kilometer, v obci Abranovce (voda, banány).

Neutrálne servisné vozidlo:

 • Vozidlo bude zabezpečené organizátorom.
 • Vozidlo bude riadne označené s nápisom „neutrálne servisné vozidlo„.

Záverečné ustanovenia:

 • Prihlásenie a úhrada štartového poplatku sa považuje za písomný súhlas účastníka zúčastniť sa na pretekoch.
 • Každý pretekár, člen sprievodu a divák sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.
 • Každý pretekár a člen sprievodu zodpovedá za škody ním spôsobené sebe, alebo iným.
 • Usporiadateľ neručí za škody vzniknuté pretekárom, alebo sprievodu, ani nimi spôsobené.
 • Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície a organizátorov, preteká sa za plnej premávky v zmysle zvláštneho užívania vydaného Okresný úradom Prešov.
 • Ochranná prilba je povinná pre každého pretekára počas celých pretekov.
 • Pretekov sa môžu zúčastniť súťažiaci len na cestných bicykloch poháňaných výlučne ľudskou silou bez pomocných motorov.
 • Je zakázané odhadzovať odpadky po celej dĺžke trati, okrem vyznačeného bufetu.
 • Križovatky na trase pretekov budú usmerňované štátnou políciu alebo usporiadateľom od prejazdu prvého pretekára do prejazdu posledného pretekára, najviac však 60 minút od prejazdu prvého pretekára, vyzývame na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zvýšenú opatrnosť pre pretekárov jazdiacich so stratou väčšou ako jedna hodina na čelo pretekov.
 • Prihlásením na preteky vyjadrujete súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov.
 • Preteká sa podľa pravidiel SZC vonku.
 • Preteká sa podľa pravidiel cestnej cyklistiky.
 • Pretekár je povinný rešpektovať usmernenia rozhodcov a organizátora pretekov.
 • Preteká sa podľa tohto rozpisu.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto rozpisu, či zrušenie pretekov v prípade nepredvídaných udalostí.

 

V Prešove, dňa 25.05.2018

Bc. Matúš GOGA
riaditeľ pretekov

Ing. Zuzana SUBOVITSOVÁ
hlavný rozhodca

 

OFICIÁLNE PROPOZÍCIE TOUR DE PREŠOV 2019

► OFICIÁLNE PROPOZÍCIE TOUR DE PREŠOV 2017

OFICIÁLNE PROPOZÍCIE TOUR DE PREŠOV 2016

OFICIÁLNE PROPOZÍCIE TOUR DE PREŠOV 2015