TOUR DE PREŠOV 2022 ⛰️ 8. ročník medzinárodných cestných cyklistických pretekov na Slovensku

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA :

Dátum a miesto : 24.07.2022, Hlavná ulica, Prešov

Riaditeľ pretekov : MATÚŠ GOGA

Hlavný rozhodca : ZUZANA SUBOVITSOVÁ

Usporiadateľ : ARK – Agentúra Rozvoja Kultúry n.o., Československej armády 4692/25, 080 01 Prešov, IČO : 45745919, DIČ : 2120042342

TECHNICKÉ USTANOVENIA :

Prihlášky :

Prostredníctvom oficiálnej web stránky podujatia www.tourdepresov.sk v sekcii „REGISTRÁCIA„.

Kancelária pretekov :

Stánok s označením „PREZENTÁCIA“.

Prezentácia / Registrácia :

24.07.2022, od 08:00 do 10:30 hod. SEČ., v mieste štartu a cieľa.

PREZENTÁCIA : pre pretekárov, ktorí uhradili štartovné vopred na účet, stánok s označením „PREZENTÁCIA“, výdaj štartovných čísel v deň štartu pretekov 24.07.2022, od 8:00 hod. SEČ. do 10:30 hod. SEČ. a podpíšu sa do štartovnej listiny.

REGISTRÁCIA na DLHÚ 75 kilometrovú, STREDNÚ 43 kilometrovú a ŠPRINT NA 1 KILOMETER BUDE možná v deň štartu pretekov 24.07.2022, od 8:00 hod. SEČ. do 10:30 hod. SEČ., v mieste štartu a cieľa.

Poplatok za registráciu na mieste v deň štartu pretekov 24.07.2022, od 8:00 hod. SEČ. do 10:30 hod. SEČ.,
DLHÁ : -15,- EUR v hotovosti,
STREDNÁ : -12,- EUR v hotovosti,
ŠPRINT : -4,- EUR v hotovosti,

Registrovať sa pretekári môžu prostredníctvom ONLINE REGISTRÁCIE na oficiálnej web stránke podujatia www.tourdepresov.sk v sekcii „REGISTRÁCIA„.
DLHÁ (pri online registrácii do 01.04.2022, 23:59 SEČ -10,- EUR)
V cene štartovného : voda / iontový nápoj, ranný bufet s ovocím, obed, 0,5l nápoj, tričko ATAK Sportswear SLOVAKIA CYCLING™
STREDNÁ (pri online registrácii 01.04.2022, 23:59 SEČ -8,- EUR)
V cene štartovného : voda / iontový nápoj, ranný bufet s ovocím, obed, 0,5l nápoj, tričko ATAK Sportswear SLOVAKIA CYCLING™
KRÁTKA (pri online registrácii do 01.04.2022, 23:59 SEČ -2,- EUR)
V cene štartovného : voda / iontový nápoj, ranný bufet s ovocím, cyklofľaša 0,55l 

Názov banky : Fio banka, a.s.
Číslo účtu : 2502081911/8330
IBAN : SK2283300000002502081911
BIC/SWIFT : FIOZSKBAXXX
Poznámka k platbe : Meno a priezvisko pretekára

Limit účastníkov : 

200 (slovom: dvesto) pretekárov.
ŠTARTOVNÁ LISTINA

Štartujú : 

Všetci pretekári, ktorí sa zaregistrovali, bolo im pridelené štartovné číslo, zaplatili za neho, dostali štartovné číslo a svojim vlastnoručným podpisom sa podpísali do štartovnej listiny.

Účasť na pretekoch : 

Dobrý zdravotný stav a súhlas s podmienkami štartu potvrdí každý pretekár vyplnením online registrácie a svojim podpisom do štartovnej listiny.
Zároveň deklaruje nasledovné :
– nebol som v posledných 14 dňoch v kontakte s osobou s pozitívnym testom na COVID-19,
– nebol som za posledných 14 dní v karanténe,
– nemám žiadne chorobné príznaky (horúčka, kašeľ, ťažkosti s dýchaním, bolesť svalov, celkovú
únavu a pod.) ani žiaden z mojich rodinných príslušníkov,

Slávnostný štart :

Slávnostný štart STREDNEJ 43 kilometrovej trate je 24.07.2022 o 11:15 hod. SEČ.
📍 Hlavná ulica, Prešov

Slávnostný štart DLHEJ 75 kilometrovej trate je 24.07.2022 o 11:15 hod. SEČ.
📍 Hlavná ulica, Prešov

Slávnostný štart ŠPRTINT na 1 kilometer je 24.07.2022 o 11:20 hod. SEČ.
📍 Hlavná ulica, Prešov

Štartovné :

Výška štartovného je definovaná v sekcii „REGISTRÁCIA“ na oficiálnej web stránke podujatia www.tourdepresov.sk.

Vyhodnotenie :

V mieste štartu a cieľa pretekov.

Ceny a kategórie : 

Ceny a kategórie sú definované v sekcii „PEŇAŽNÉ A VECNÉ CENY“ na oficiálnej web stránke podujatia www.tourdepresov.sk.

Záverečné ustanovenia :

Prihlásenie a úhrada štartového poplatku sa považuje za písomný súhlas účastníka zúčastniť sa na pretekoch.
Každý pretekár, člen sprievodu a divák sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.
Každý pretekár a člen sprievodu zodpovedá za škody ním spôsobené sebe, alebo iným.
Usporiadateľ neručí za škody vzniknuté pretekárom, alebo sprievodu, ani nimi spôsobené.
Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície a organizátorov, preteká sa za plnej premávky.
Ochranná prilba je povinná pre každého pretekára počas celých pretekov.
Pretekov sa môžu zúčastniť súťažiaci len na cestných bicykloch poháňaných výlučne ľudskou silou bez pomocných motorov.
Je zakázané odhadzovať odpadky po celej dĺžke trati, okrem vyznačeného bufetu.
Križovatky na trase pretekov budú usmerňované štátnou políciu alebo usporiadateľom od prejazdu prvého pretekára do prejazdu posledného pretekára, najviac však 45 minút od prejazdu prvého pretekára, vyzývame na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zvýšenú opatrnosť pre pretekárov jazdiacich so stratou väčšou ako 45 minút na vedúceho pretekára.
Prihlásením na preteky vyjadrujete súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov.
Preteká sa podľa pravidiel SZC vonku.
Preteká sa podľa pravidiel cestnej cyklistiky.
Pretekár je povinný rešpektovať usmernenia rozhodcov a organizátora pretekov.
Preteká sa podľa tohto rozpisu.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto rozpisu, či zrušenie pretekov v prípade nepredvídaných udalostí.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:
> vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
> zákaz podávania rúk,
> pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,

V Prešove, dňa 9.1.2022

Bc. Matúš GOGA
riaditeľ pretekov

Ing. Zuzana SUBOVITSOVÁ
hlavný rozhodca